Algemene VoorwaardenAlgemene  voorwaarden  Spelweek – Stichting Spelweek Bergentheim

 

Artikel 1 – Definities 

1.            Spelweek:  de  Spelweek is  een  kindervakantieweek,  die  ieder  jaar  in  de  laatste  week van  de 

basisschool  zomervakantie  in Bergentheim  wordt  georganiseerd  door  Stichting  Spelweek Bergentheim

2.           Stichting Spelweek Bergentheim: organisator van de Spelweek. 

3.           Bestuur:  het  bestuur  van  de  Spelweek  wordt  gevormd  door  het  bestuur  van  Stichting Spelweek Bergentheim. 

4.           Spelweekterrein: het Spelweekterrein bestaat uit het speelveld, gelegen op het terrein achter zalencentrum Binnenmars aan de Kanaalweg West in Bergentheim

5.           Vertegenwoordiger: (stief)ouder/verzorger, begeleider of voogd van het deelnemende kind en van 

een minderjarige medewerker of stagiair(e). 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen van de Spelweek en op 

een ieder die zich op het Spelweekterrein bevindt. 

 

Artikel 3 – Toegankelijkheid Spelweekterrein 

1.           De  Spelweek  is  geopend  in  de  laatste  week  van  de  basisschool  zomervakantie  regio  midden Nederland, van dinsdag t/m donderdag.

2.          De Spelweek is slechts toegankelijk voor basisschoolkinderen in het bezit zijn  van een toegangsbewijs, voor hulpdiensten en voor medewerkers van de Spelweek. Uitzondering op deze regel wordt gevormd door de kijkavond op de dinsdagavond  (zie artikel 3.5). 

3.           Erkende toegangsbewijzen voor de Spelweek bestaan uit een polsbandje gedragen om de pols en voor de medewerkers een uitgereikt Spelweek t-shirt.  

4.            Alle kinderen betreden het speelveld door de daarvoor bestemde toegangspoort.

5.         Op de dinsdagavond is het kijkavond op de Spelweek. Buiten deze  kijkavond  is  het  Spelweekterrein  niet  toegankelijk  voor   vertegenwoordigers  en/of  andere  belangstellenden, behoudens op bijzondere uitnodiging door of vanwege het bestuur.

 

 

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden vertegenwoordigers 

1.           Vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk  voor  het  halen  en  brengen  van  de  kinderen.  De Spelweek biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten bovengenoemde openingstijden.  Kinderen bij Spelweek worden tot aan het hek bij              gebracht en gehaald. Dit houdt verband met aanmelding en registratie. 

2.           Voor de Spelweek dient door de vertegenwoordiger de naam en leeftijd van het kind en het telefoonnummer vertegenwoordiger te worden voorzien aan het bestuur middels het aanmeldformulier. 

3.           Kinderen die extra zorg, aandacht en/of begeleiding nodig hebben, dienen voorafgaand aan de 

Spelweek te worden aangemeld bij het bestuur. Contactgegevens zijn te vinden op onze website www.Spelweekbergentheim.nl. 

 

Artikel 5 – Allergieën en geneesmiddelen 

1.           De vertegenwoordigers van kinderen die afhankelijk zijn van geneesmiddelen, levensbedreigende ziektes hebben en/of overgevoelig zijn voor bepaalde (voedsel)bestanddelen (allergie/intolerantie),  vragen wij hun kind voorafgaand aan de Spelweek aan te              melden bij het bestuur van de Spelweek.  Contactgegevens zijn te vinden op onze website www.Spelweekbergentheim.nl. Alle gevolgen voortvloeiend uit  deze afhankelijkheid en/of overgevoeligheid komen te allen tijde geheel voor eigen rekening en  risico             van de vertegenwoordiger.   

 

 Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid 

1.           De Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen die zich op het  Spelweekterrein bevinden. 

2.       Behoudens hetgeen in artikel 6.1 genoemd, is de Stichting Spelweek Bergentheim en/of de  Spelweek slechts aansprakelijk voor directe schade van en/of letsel aan personen die rechtmatig op  het Spelweekterrein verblijven, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een  aan de Spelweek toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking  die schade en/of letsel waartegen de Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek is  verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: 

               - gevolgschade; 

               - immateriële schade; 

               - schade veroorzaakt door of vanwege bezoekende organisaties.  

 

Artikel 7 – Gegevensverwerking 

1.           De    Stichting    Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek kan ten behoeve van promotiedoeleinden en/of sfeerimpressies foto- en filmopnamen maken en gebruiken van hen die  zich op het Spelweekterrein bevinden en/of van hen die deelnemen aan                        activiteiten georganiseerd  door  de  Stichting  Spelweek Bergentheim en/of  de  Spelweek.  Door  deel  te  nemen  aan  voornoemde activiteiten en/of door zich op het Spelweekterrein te begeven gaat men akkoord met  voornoemde gegevensverwerking. 

 

              

            Het bestuur van Stichting Spelweek houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven eenzijdig te wijzigen.

 

 

 

             Stichting Spelweek Bergentheim

  www.spelweekbergentheim.nl  

   info@Spelweekbergentheim.nl          

   KvKnr.: 75939851